ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ

صفحه اصلی/فناوری و محصولات/ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ

فیلترهای فیبری و غشاهای پلیمری:

فرایندهای فیلتراسیون و غشایی به صورت وسیع در صنایع متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. انواع فیلترهای میکرو – نانو فیبری به صورت بافته شده و نبافته برای کاربرد در نیروگاه ها، پتروشیمی ها، دفع فاضالب، صنایع تولید الیاف، صنایع غذایی و صنایع سیمان استفاده می شوند. در فرآیند فیلتراسیون، بهبود راندمان فیلتراسیون از اهمیت باالیی برخوردار است که پوشش دهی نانو الیاف بر روی بسترهای منسوج یکی از راهکارهای نیل به این هدف است. از سوی دیگر، غشاهای پلیمری طیف وسیعی از کاربردهای جداسازی از قبیل شیرین سازی آب، تصفیه پساب، جداسازی گازها و تولید پوشاک محافظ را به خود اختصاص می دهند.

انواع فناوری های ارائه شده توسط گروه آرمان، در این کارگروه شامل موارد ذیل می باشد:

فیلترهای نانو منسوج شیشه و پلی تترافلورواتیلن

به ذرات، مواد شیمیایی یا بیولوژیکی که به صورت معلق در هوا ایجاد شوند و باعث ناراحتی، بیماری و یا مرگ برای انسان، و آسیب برای سایر موجودات زنده، محیط زیست طبیعی و یا محیط زیست ساخته شده، شوند، آلودگی هوا گویند. فیلتراسیون یک فرآیند فیزیکی و یا شیمیایی است که برای جدا سازی ذرات [...]

Go to Top