فناوری های سبز فناوری زیست محیطی برای توصیف فناوری های تولید انرژی پایدار و حفظ محیط زیست و منابع و جلوگیری از اثرات منفی دخالت انسانی است همچنین برای توصیف دسته ای از تجهیزات و یا خدمات است که می تواند مدیریت پایدار منابع را بهبود ببخشد.