فرایند همودیالیز عوارض مهلکی را برای بیماران کلیوی که ناشی از پاالیش نامناسب خون بوده و درمان ناپذیر می باشد، به همراه دارد. این عوارض موجب تلفات باالی بیماران دیالیزی می گردند که ناشی از عملکرد نامطلوب همودیالیزرها و غشاهای مورد استفاده درفرآیند دیالیز خون می باشد و نیز سبب گردیده است که عملیات همودیالیز زمان بر و پر هزینه باشد. جهت فائق آمدن بر مشکالت مذکور، تحقیقات در راستای بهبود عملکرد دیالیزرها در تمامی ابعاد ادامه داشته است. تالش های بسیاری نیز برای افزایش شرایط زیست سازگاری غشاهای مورد استفاده در همودیالیز انجام شده است. کلیه این تلاش ها جهت ابداع روش های جدید دیالیز خون، ساخت دیالیزرها و تعیین دقیق تر خصوصیات آن با هدف افزایش کیفیت زندگی و افزایش طول عمر بیمارن کلیوی و کاهش عوارض و بیماری های جانبی بوده است.

ساخت مجموعه دستگاه ها و واحد تولیدی همودیالیز یکی از طرح های مهم در کشور می باشد اما علی رغم پیشرفت های قابل توجه در ساخت و طراحیدستگاه همودیالیز از نقطه نظر مهندسی مکانیک، تا کنون پیشرفت های حقیقی که منجر به ایجاد دانش فنی الزم در خصوص تولید غشاهای مورد نیاز در فرآیند همودیالیز شود، در کشور رخ نداده است و با توجه به اینکه غشاهای الیاف توخالی همودیالیز از معدود کشورهای دیگر تهیه می شوند یکی از مزایای انجام این فناوری تأمین دانش و تکنولوژی بومی جهت تولید غشاهای الیاف توخالی مورد نیاز در مصارف همودیالیز بوده و گامی بزرگ در جهت خودکفا نمودن کشورمان در تولید این محصول کاربردی می باشد و می تواند نیاز بیماران کلیوی و دیالیزی را در تمامی مراکز مجری همودیالیز به این فیلترهابرآورده نماید. از نظر بازار مصرف برای این محصول بازار بسیار گسترده ای چه در داخل کشور و چه در خارج کشور بعنوان الیاف همودیالیز و سایر الیاف توخالی که بعنوان فیلتر کننده مایعات و گازها که مصارف پزشکی و صنعتی ) تصفیه آب و صنایع پتروشیمی( فراوان دارند، وجود دارد.